Hoppa till innehåll

Ansvarsfrihet

Vi har korrekturläst och kvalitetsgranskat bloggupplägg, begrepp, ord, och förklaringar som används på OWBOMA siten. I vissa fall har vi förlitat oss på tredje parts översättningar och tolkningar av vissa begrepp och ord. Vestadil AB kan inte garantera att det inte finns tolkningsfel, syftningsfel, stavfel, räknefel eller övriga fel i beskrivningar och översättningar i innehållet eller att webbsidorna fungerar felfritt. Informationen på OWBOMA siten är allmänt hållen och ska inte betraktas som, eller ersätta, finansiell eller juridisk rådgivning.

Vissa av begreppen som används är översättningar från engelska och i vissa fall anpassade till anglosaxiskt regelverk och anglosaxisk affärskultur. Det är ditt ansvar att bestämma om, hur och i vilken utsträckning din användning av informationen är tekniskt, finansiellt och/eller juridiskt möjlig i de delar av världen där du är verksam. Du rekommenderas att kontrollera alla uppgifter innan du använder dem för något personligt, ekonomiskt, juridiskt eller affärsmässigt syfte.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG TVINGANDE LAGSTIFTNING TILLÅTER, SKALL VESTADIL AB INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR EVENTUELLA DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR (SÅSOM FÖLJDSKADOR, KOSTNADER ELLER UTEBLIVEN VINST) SOM UPPKOMMER PÅ GRUND AV ANVÄNDNINGEN DET INNEHÅLL, ELLER NEDLADDNINGEN AV INFORMATION, SOM PRESENTERAS PÅ OWBOMA SITEN, OM INTE SKADAN HAR ORSAKATS AV GROV VÅRDSLÖSHET ELLER UPPSÅT SOM ENKOM KAN LÄGGAS VESTADIL AB TILL LAST. GENOM ATT ANVÄNDA OWBOMA SITEN OCH DESS INNEHÅLL ANSES DU HA ACCEPTERAT ATT INTE HÅLLA VESTADIL AB ANSVARIGT FÖR SÅDANA EVENTUELLA SKADOR.