Hoppa till innehåll

Ordförandens särställning

Möte med presentation

Ordföranden har en särställning i styrelsen som är reglerad både i lag och praxis. Enligt Aktiebolagslagen (ABL) ska en av ledamöterna i en styrelse som har mer än en ledamot vara ordförande. Notera att även om innehållet i denna artikel baseras på rollen som ordförande i ett aktiebolag så gäller slutsatserna i huvudsak även för ordföranden i andra verksamheter – som exempelvis ideella föreningar, offentliga bolag och verksamheter m.m.

Styrelsens huvudsakliga arbete kan delas in i tre ansvarsområden – kontrollera, leda och styra. Till detta kan läggas styrelsens övergripande ansvar att se till att intern och extern kommunikation är tillförlitlig. Det ligger i ordförandens roll och särställning att organisera och leda styrelsens arbete så att styrelsen fullgör dessa uppgifter enligt lagar och förordningar.

Styrelsens ordförande utses av ägarna och ordföranden har en viktig roll som länk mellan ägare, styrelse och företagsledning. Viktigt här är att ordföranden kan kommunicera ägarnas intentioner och direktiv till styrelse och ledning samt att alla har samma målbild och är överens om de prioriteringar som görs. Att bygga förtroenden mellan dessa tre parter är en viktig del i ordföranderollen.

Ordföranden ansvarar för ordning och reda i styrelsens arbete. Här ingår att se till att det finns processer för kontinuerlig uppföljning och planering av bolagets verksamhet. I särställningen som ordförande ingår att fastställa agendan och prioritera frågorna inför styrelsemötet. Det är också ordföranden som bestämmer vilken information styrelseledamöter får del av för att kunna bidra till styrelsearbetet. Det är viktigt att se till att alla viktiga frågor tas upp. I rollen ingår att se till att styrelsens beslut protokollförs och att besluten verkställs. I en snabbt föränderlig omvärld är vad som händer mellan styrelsemöten allt viktigare. Ordföranden måste därför mellan möten dels informera styrelsen om viktiga frågor, dels fånga in synpunkter och kommentarer både innan och efter styrelsens möten. 

En av styrelsens viktigaste uppgifter (kanske den viktigaste) är att utse, utvärdera och i förkommande fall byta vd.  Ordföranden måste vara ett stöd och ett bollplank samt ha en förmåga att skapa förtroende hos vd och företagsledningen. Det gäller att hitta formerna för ett fungerade samarbete som inte urholkar styrelseordförandes integritet och förmåga till självständig analys av verkställande ledning.

Rollen som ordförande har under åren förändrats från att vara en ordningsman/ordningskvinna till att bli en ledare för styrelsens arbeta. Styrelsens ordförande måste kunna använda sin särställning för att ta till vara styrelsens fulla kompetens för att skapa ett samarbetsklimat som främjar engagemang och uppmuntrar ledamöternas villighet att dela med sig av sina erfarenheter och insikter. Alla ledamöter måste komma till tals. För att lyckas i sin roll är det avgörande att ordföranden har förståelsen om det egna uppdraget, medvetenheten om kontextens betydelse och ställt sig frågan vad han/hon kan bidra med.

Referens: Ingalill Holmberg, Suzanne Liljegren, Ingela Sölvell, 2021, Styrelseordförandes roll och funktion för strategisk förnyelse och innovation.