Hoppa till innehåll

Abdikera som vd

Abdicate

Bild: Shutterstock

Vid ett externt vd-byte ska du som vd och huvudägare i ett ägarlett bolag i en utomståendes händer inte bara överlämna ditt livsverk utan också i många fall din, dina kompanjoners och din familjs förmögenhet. Jag har träffat företagare som har haft hela sitt och familjens livslånga sparande i endast ett bolag – sitt eget. Men förr eller senare måste ett vd-byte ske i alla bolag – om inte förr så av åldersskäl.

En förutsättning för ett lyckat byte är förståelse, förtroende och respekt från alla inblandade. Beslutet att lämna vd-rollen kräver därför noggranna mentala, känslomässiga och praktiska förberedelser. Dessa tar tid, och måste få ta tid! Det är ett komplext och stort beslut som tar tid att förstå, acceptera och verkställa.

Inlägget är huvudsak fokuserat på externa vd-byten. Jag tar inte specifikt upp möjligheter och utmaningar vid vd-byten genom generationsskifte (d.v.s. överlåtelse till någon i familjen eller närstående). Men det finns många erfarenheter från externa vd-byten som också kan vara värdefulla för ett vd-byte genom ett generationsskifte.

Utmanande uppgift

Att tillsätta en extern vd i ett ägarlett företag där en av huvudägarna sitter som vd är en utmanade uppgift. Ett misslyckat byte är tyvärr lika vanligt som ett lyckat. Med en ny vd kommer nya idéer, nya tankesätt och ett nytt ledarskap som utfört på ett för situationen rätt sätt innebär ett strategiskt lyft för bolaget, styrelsen och ägarna. Ett lyckat vd-byte med rätt person är en positiv, värdeskapande förändring i bolaget. Ett misslyckat vd-byte har å andra sidan stor negativ effekt på tillväxten och värdeutvecklingen i bolaget. Det leder i sin tur till stora problem bland ägare, i styrelsen och i bolaget.

Jag tog i min förra blogg ”Byta vd i ett ägarlett företag” upp exempel på fem ägarledda bolag som under ett och samma år bytt från en ägar-vd till en extern vd. Tre av tre av fem byten misslyckades – en hit rate på endast 40 %. Den stora skillnaden mellan de två lyckade och de tre misslyckade fallen vara att vd-bytet i de lyckade fallen hade gjorts genom en intern rekrytering. Båda personerna var oberoende från ägarna, tidigare externt rekryterade och hade varit på respektive bolag 2-3 år. I de tre misslyckade fallen är min bedömning att ägare och styrelse hade alltför bråttom. Huvudägaren hade inte fullt ut förstått konsekvenserna av beslutet att lämna vd-rollen för att ta en annan roll i bolaget eller en ny roll utanför bolagets operativa ledning. Förberedelsetiden var alldeles för kort.

Jag kommer i denna blogg att ta upp frågor som i huvudsak berör dig som är både vd och huvudägare i ett ägarlettbolag. Även om jag exemplifierar med en (1) huvudägare så kan det mesta av innehållet anpassas till en situation där ni är flera huvudägare och där exempelvis en av er är vd och ni andra har ledande roller i bolaget. Även om frågeställningarna är hämtade från situationer där en extern vd-rekrytering ska ske är frågorna även relevanta vid ett vd-byte genom ett generationsskifte inom familjen eller rollbyte mellan huvudägande entreprenörer.

Annika Hall och Agneta Olsson har i boken ”Extern vd: så lyckas du” (1) på ett utmärkt sätt beskrivit utmaningen att byta vd i ett ägarledd bolag. De tar upp viktiga frågeställningar och ger råd både till dig som inkommande vd och till dig som huvudägare. Läs boken om du vill ha en utförlig beskrivning av möjligheter och utmaningar med vd-bytet. Bland annat trycker de på att du som är huvudägare och som lämnar vd-rollen i bolaget måste på djupet förstå vad det innebär att abdikera som vd.

Förberedelser i god tid

Börja förberedelserna i god tid – minst ett år innan men helst 2-3 år innan bytet ska ske. Tala gärna med någon ägare som redan gjort bytet för att ta del av deras erfarenheter.

Varför

Det första att ta ställning till är varför vd-bytet ska ske. Är det av strategiska skäl där bolaget behöver en ny typ av ledning? Yttre påtryckningar? Har du tappat gnistan och orken? Eller är det av åldersskäl? När du är klar över varför ska du ta ställning när det bör eller måste ske. Tidsramen påverkar bl.a. hur mycket förberedelser du hinner göra. Om ni är flera stora ägare är det viktigt att ni är överens om att bytet ska ske, varför och när.

I de fem fallen jag tog upp var orsaken till vd-bytet dels att det var ett naturligt steg i bolagens strategiska utveckling, och dels att bolagen förbereddes för en försäljning och därför skulle göras oberoende av huvudägare.

Vad ska vd-göra

En avgörande fråga är vad du förväntar dig att en inkommande vd ska göra. För att kunna svara på den frågan måste du beskriva vart du vill att bolaget ska vara om ett antal år, t.ex. om fem år.

Om det inte redan finns en uppdaterad affärsplan måste du formulera och strukturera din vision. Ge din syn på hur stor är omsättningen är, hur många anställda, vilka produkter och marknader, internationellt, förvärv, ändrad affärsmodell m.m. Du har antagligen allt detta i ditt huvud men nu är det tid att dokumentera och sätta ner det i skrift. Om du vill ha en checklista se: Affärsplanering.

Att sätta ned din vision i skrift är en nyttig övning för att strukturera din tankar. Den lägger dessutom grunden för en uppdaterad affärsplan och beskrivning av vd-uppdraget. Du ska inte vara alltför detaljerad eftersom det förväntas att den nya vd:n (efter en viss tid) ska ge sin syn på bolagets möjligheter och ta fram sin affärsplan.

Använd valda ledamöter i din styrelse som bollplank – speciellt om du har en aktiv styrelse med externa ledamöter. Var inte heller rädd för att ta in konsulthjälp – det är många gånger värt kostnaden att få in nya infallsvinklar och sina egna idéer trycktestade bekräftade.

I de fem bolagen i mitt exempel fanns redan inför vd-rekryteringen en genomarbetad affärsplan och som låg till grund för vd-uppdraget. Ägarnas och styrelsens förväntningar var att den nya vd:n skulle uppdatera planen för att göra den till sin och sedan verkställa den.

Ägardirektiv

Om ni är flera ägare i bolaget är det viktigt att du kommunicerar din vision med dina delägare och att ni enas om slutsatserna. Om du/ni inte redan har ett dokumenterat ägardirektiv är det nu ett lämpligt tillfälle att ta fram det.

Ägardirektivet ska i huvudsak beskriva varför ni äger aktier i bolaget och vad du/ni vill med ägandet. Det är exempelvis stor skillnad på ett vd-uppdrag i ett bolag där ägarna äger bolaget för sin försörjning (ett levebrödsbolag) jämfört med ett  tillväxtbolag som ägarna avser att sälja inom 3-5 år.

Extern styrelse

Om du inte redan har externa ledamöter i din styrelse är det ett bra tillfälle att under förberedelseperioden rekrytera externa ledamöter. Min rekommendation att ta in minst två externa personer och att en av dessa utses till ordförande. Även om det är en kostnad för bolaget är det mycket värt att få in kunskap, erfarenhet, nya idéer och för att ta del av ledamöternas nätverk. Du bestämmer själv takten eftersom du när som helst kan kalla till en bolagsstämma och ändra styrelsen.

Det är en bra träning för dig att ta del av externa, oberoende ledamöters syn på ditt bolag. Ett utifrån-och-in perspektiv. De externa ledamöterna kommer nämligen att ha en mängd synpunkter på bolagets verksamhet både på kort och lång sikt.

Om du själv har rollen både som ordförande och vd kan en extern ordförande vara ett första steg i att våga börja släppa kontrollen. Du kan självklart starta med en ordinarie ledamot och i nästa steg ta in ytterligare en ledamot för att sedan överlämnar ordförandeskapet till en av dem. Det beror helt på vilken tid du har på dig.

Men för att det ska fungera måste det självklart vara rätt person med rätt kompetens, erfarenhet och inställning. Det är speciellt viktigt att den som utses till ordföranden har förståelse för – och helst erfarenhet från – styrelsearbete i ägarledda bolag. Ha inte bråttom utan ge er tillräckliga tid för att lära känna varandra. Ni ska jobba ihop under ett antal år och kommer att dela både med- och motgångar i bolaget. Ordföranden ska också bli den nya vd:ns chef och kunna guida henne/honom i nya rollen som ny vd.

Alla bolag i mitt exempel hade aktiva styrelser med en blandning av ägarrepresentanter och externa ledamöter. Bolagen hade dessutom en extern ledamot i rollen som ordförande.

Nästa blogg

En av de viktigaste frågorna att ta ställning till är vad din nya roll blir efter att du lämnat den operativa vd-rollen. Ska du vara kvar i en operativ roll i bolaget eller ska du hitta en ny icke operativ roll? Det finns naturligtvis inget rätt eller fel på den frågan. Jag kommer i nästa blogg att dela med mig av erfarenheter och tankar om rollen efter ett vd-byte.

Referenser

1. Hall, Annika. & Olsson, Agneta. (2010). Extern vd: så lyckas du. Liber.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *